साधारण बचत खाता

१. व्याज भुक्तानी व्यवस्था निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
२०,०००/– सम्म ७.५%
२०,००१ – १,००,०००/– ८.०%
१,००,००१ – १५,००,०००/– ८.५%
१५,०००,०० देखि माथि ९.०%
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

२. व्याज भुक्तानी व्यवस्था न्युनतम निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
न्यूनतम मौज्दात रु.५,०००/– ८.०%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ८.५%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ८.५%
न्यूनतम मौज्दात रु.५०,०००/– ९.५%
विशेषताः दैैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

Top