विशेष वचत खाता

सि नं मासिक किस्ता रकम अवधि जम्मा रकम रु. एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु.
३,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १२६,०००/– १५९,०००/–
४,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १६८,०००/– २१२,०००/–
५,०००/– ३ वर्ष ६ महिना २१०,०००/– २६५,०००/–
१०,०००/– ३ वर्ष ६ महिना ४२०,०००/– ५३०,०००/–
विशेषताहरूः
  • यस खातामा अनिवार्य रूपमा मासिक किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने छ ।
  • यस खाताको अवधि समाप्तपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
  • मासिक रूपमा नियमित किस्ता रकम नबुझाएमा यो स्किमबाट बाहिरिएको मानिने छ र समय अगावै रकम निकालेमा संस्थाले कुनै ब्याज भुक्तानी गर्ने छैन ।
  • सदस्यले यो स्किमबाट बाहिरिए पनि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र रकम निकालेमा जम्मा भएको रकममा १० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

Top