जेष्ठ नागरिक सम्मान बचत खाता

ब्याजदर ९.५
विशेषताहरूः
  • यसमा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
  • सदस्यको उमेर ७५ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएकाले मात्र यो खाता खोल्न सकिने छ ।

Top