आमा संरक्षक क्रमिक बचत खाता

अवधि ब्याजदर
५ वर्ष १०.०%
१० वर्ष १०.५%
१५ वर्ष ११.०%
विशेषताहरूः
  • दैनिक रूपमा रकम राख्न सकिने छ ।
  • न्यूनतम रकम रु.१५,०००/–यो बचत खातामा जम्मा भएपछिसदस्यको जन्मदिनको अवसरमा विशेष उपहारको व्यवस्था गरिएकोछ ।
  • यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछि रु.५००/– त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  • ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
  • यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २ % मध्ये जुनबढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिने छ ।

Top