अवधि क्रमिक बचत खाता

अवधि ६ महिना १ वर्ष २ वर्ष
ब्याजदर ८.५ ९.५ १०.५
विशेषताहरूः
  • सदस्यहरूद्वारा दैनिक रूपमा यो खातामा रकम राख्न सकिने छ ।
  • त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  • ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
  • यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २% मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिनेछ ।

Top