बचत सेवा

अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
१ वर्ष १२.०% १२.५% १३.०% - १३ं.५%
२ वर्ष १२.५% १३.०% १३.५% १४.०% १४.५%
विशेषताहरूः
 • न्यूनतम रु.१०,०००/–बाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 • यो मुद्दती खाताको अवधि समाप्त भएपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
 • खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेको ब्याजमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजमा तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न सकिने छ ।
अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
१ वर्ष १२.०% १२.५% १३.०% - १३ं.५%
२ वर्ष १२.५% १३.०% १३.५% १४.०% १४.५%
विशेषताहरूः
 • यस खातामा एक महिनाको थप ब्याज प्रत्येक वर्षको दसैँमा उपलव्ध गराइने छ ।
 • न्यूनतम रु.५,००,०००/–बाट यो खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 • यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछिखाता बन्द गर्न शुल्क लाग्ने छैन ।
 • यो खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेकोव्याजमा अतिरिक्त ३ (तीन) प्रतिशत व्याज तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवधि ६ महिना १ वर्ष २ वर्ष
ब्याजदर ८.५% ९.५% १०.५%
विशेषताहरूः
 • सदस्यहरूद्वारा दैनिक रूपमा यो खातामा रकम राख्न सकिने छ ।
 • त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 • ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
 • यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २% मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिनेछ ।
अवधि ब्याजदर
५ वर्ष १०.०%
१० वर्ष १०.५%
१५ वर्ष ११.०%
विशेषताहरूः
 • दैनिक रूपमा रकम राख्न सकिने छ ।
 • न्यूनतम रकम रु.१५,०००/–यो बचत खातामा जम्मा भएपछिसदस्यको जन्मदिनको अवसरमा विशेष उपहारको व्यवस्था गरिएकोछ ।
 • यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछि रु.५००/– त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 • ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
 • यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २ % मध्ये जुनबढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिने छ ।

१. व्याज भुक्तानी व्यवस्था निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
२०,०००/– सम्म ७.५%
२०,००१ – १,००,०००/– ८.०%
१,००,००१ – १५,००,०००/– ८.५%
१५,०००,०० देखि माथि ९.०%
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

१. व्याज भुक्तानी व्यवस्था न्युनतम निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
न्यूनतम मौज्दात रु.५,०००/– ८.०%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ८.५%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ८.५%
न्यूनतम मौज्दात रु.५०,०००/– ९.५%
विशेषताः दैैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर ८.५
विशेषता ः दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर ९.५
विशेषताहरूः
 • यसमा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
 • सदस्यको उमेर ७५ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएकाले मात्र यो खाता खोल्न सकिने छ ।
सि नं मासिक किस्ता रकम अवधि जम्मा रकम रु. एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु.
३,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १२६,०००/– १५९,०००/–
४,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १६८,०००/– २१२,०००/–
५,०००/– ३ वर्ष ६ महिना २१०,०००/– २६५,०००/–
१०,०००/– ३ वर्ष ६ महिना ४२०,०००/– ५३०,०००/–
विशेषताहरूः
 • यस खातामा अनिवार्य रूपमा मासिक किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने छ ।
 • यस खाताको अवधि समाप्तपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
 • मासिक रूपमा नियमित किस्ता रकम नबुझाएमा यो स्किमबाट बाहिरिएको मानिने छ र समय अगावै रकम निकालेमा संस्थाले कुनै ब्याज भुक्तानी गर्ने छैन ।
 • सदस्यले यो स्किमबाट बाहिरिए पनि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र रकम निकालेमा जम्मा भएको रकममा १० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
Top